free website counter
สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/58]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประจำปีการศึกษา 2560
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกได้นำคณะครู-และ
นักเรียนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ของทางเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ซึ่งได้จัดขึ้น
เป็นปีแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกโรงเรียนในเครือข่าย และผู้ที่มา
เยี่ยมชมขบวนแห่เทียนอันสวยงาม..ในครั้งนี้ 
     ส่วนในภาคบ่าย ก็จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ของทางโรงเรียนเอง ซึ่งโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นประเพณีทุกๆ ปี ซึ่งก็มีความสวยงาม
และสนุกสนานได้บุญกันถ้วนหน้าเลยละงานนี้...
Coppyright(c) 2009.  All rights reserved.  www.banyang.ac.th,   e-mail : banyang.ac.th@hotmail.com,    Tel. 044-870573
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก   ตั้งอยู่ที่ บ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่ 3   ต.วะตะแบก   อ.เทพสถิต   จ.ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์ 36230
ผู้ดูแลระบบ  นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  e-mail : kroo-aon@hotmail.com,   www.kroo-aon.com