โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
กิจกรรมอ่านหมุนเวียนเปลี่ยนครู
 

    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านหนังสือได้อย่างมั่นใจ  สามารถจะอ่านให้กับใครก็ได้และอ่านหนังสือได้อย่างหลากหลาย   ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อเด็กจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการอ่าน

 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นใครก็อ่านได้โดยไม่เคอะเขิน
2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์กับครูคนอื่นภายในโรงเรียนมากขึ้น
3.ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
 
การดำเนินกิจกรรม
1.นักเรียนอ่านหนังสือโดยการเปลี่ยนจากอ่านกับครูประจำชั้น  2.เป็นอ่านกับครูคนอื่นภายในโรงเรียน
3.นักเรียนเลือกใบงานกับครูประจำชั้น อ่านให้ครูคนอื่นฟัง  ในเวลาว่าง
4.ครูลงชื่อรับรองพร้อมให้ข้อเสนอแนะ แล้วนำส่งครูประจำชั้น
 
เป้าหมาย
1.นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ไม่ว่าจะอ่านกับใครก็อ่านได้
2.นักเรียนมีความสัมพันธ์กับครูภายในโรงเรียนมากขึ้น
3.ครูทกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านด้วยกัน
4.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
 
วัดผลประเมินผล
ครูประจำชั้นประเมินผลรายงาน

ภาพกิจกรรม


โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-870573     E-Mail : banyang2010@gmail.com
Webmaster : tiendum@hotmail.com , NingN_2010@hotmail.com
Best View 1024 x 768