"จัดการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม"
   ตั้งใจศึกษา     รู้หน้าที่

   มีวินัย            ใช้คุณธรรม
สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
แหล่งเรียนรู้
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter
บริการออนไลน์ (e-service)
เว็บไซต์ในจังหวัดชัยภูมิ


ขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
คณะกรรมการทีมหนุนเสริมครูรักถิ่น Site Visit ครั้งที่ 2