รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืันฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สีประจำโรงเรียนสี  เขียว : เหลือง

Website : http://www.banyang.ac.th     (E-Mail) : banyang.ac.th@gmail.com

โทรศัพท์พื้นฐาน :  044-870573


นายฌานธร  บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โทร. 081-1857885
นางสาวสมาพร  ละอองดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3 รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก
โทร. 092-3328145
นายสุรศักดิ์  สังวรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก
โทร. 081-7258393
นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.3 รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก
โทร. 081-0723477
นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง
ตำแหน่ง ครู คศ.3 รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก
โทร. 080-0875740
งานวิชาการ
งานบุคลากร
งานบริหารทั่วไป
งานการเงิน