"จัดการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม"
   ตั้งใจศึกษา     รู้หน้าที่

   มีวินัย            ใช้คุณธรรม
สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
แหล่งเรียนรู้
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter
บริการออนไลน์ (e-service)
เว็บไซต์ในจังหวัดชัยภูมิ


ชื่อ - นามสกุล       :   นายปฐม  กล้าหาญ


       

ตำแหน่ง               :   ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงตำแหน่งเมื่อ   :   ปี 2539 - 2559
       

ชื่อ - นามสกุล       :   นายสุรพล  แช่มขุนทด


       

ตำแหน่ง               :   ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงตำแหน่งเมื่อ   :   ปี 2559 - 2561
       

ชื่อ - นามสกุล       :   นายฌานธร  บุญทัน


       

ตำแหน่ง               :   ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :   ปี 2561 - ปัจจุบัน
       

ชื่อ - นามสกุล       :   นายแหลม  วัชรมาลีกุล


       

ตำแหน่ง               :   ครูใหญ่ คนแรกดำรงตำแหน่งเมื่อ   :   ปี 2513 - 2531
       

ชื่อ - นามสกุล       :   นายปฐม  กล้าหาญ


       

ตำแหน่ง               :   ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :   ปี 2531 - 2539