Coppyright(c) 2009.  All rights reserved.  www.banyang.ac.th,  E-Mail : banyang.ac.th@gmail.com, Tel. 044-870573
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  ตั้งอยู่ที่ บ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่ 3 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230
ผู้ดูแลระบบ  [นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี] ครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก E-Mail : kroo-aon@hotmail.com, www.kroo-aon.com
สีประจำโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
"จัดการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม"
ปรัชญาโรงเรียน
   "ตั้งใจศึกษา    รู้หน้าที่
มีวินัย               ใช้คุณธรรม"
แหล่งเรียนรู้
free website counter
สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/58]
     โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๓  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดยางเกี่ยวแฝก
เป็นที่เปิดทำการเรียนการสอนในครั้งแรก  โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้น ป.๑ ถึง ป. ๔    โดยมี
นายแหลม  วัชรมาลีกุล เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ย้ายมา
เรียนในที่แห่งใหม่   ซึ่งเป็นที่ดินที่จัดไว้สำหรับปลูกสร้างโรงเรียน   ในเนื้อที่ ๑๖  ไร่   ๓ งาน กับ
๒๐ ตารางวา และในปี พ.ศ. ๒๕๒๒    ได้ขยายการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และในปี
พ.ศ. ๒๕๓๑ นายแหลม  วัชรมาลีกุล ได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายปฐม
กล้าหาญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖     ได้เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสมัยนัน  
          โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  มีเขตบริการครอบคลุม ๖ หมู่บ้าน จึงได้แยกสาขาออกเป็น ๒
สาขา   คือ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สาขาซับสมบูรณ์    ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ที่ ๙
ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ   และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สาขาบ้านหนองกระโจม  ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระโจม หมู่ที่ ๑๖ ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
          ในปีการศึกษา ๒๕๓๕  ทางราชการได้อพยพประชากรบ้านซับสมบูรณ์ ออกจากพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามโครงการ ค.จ.ก.  มาอยู่ในที่แห่งใหม่ซึ่งใกล้กับโรงเรียนแม่     ภายหลังจึงได้ยุบรวม
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกสาขาซับสมบูรณ์เข้ากับโรงเรียนแม่และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ก็ได้ยุบ
รวมห้องเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สาขาบ้านหนองกระโจม  ด้วยเช่นกัน  เนื่องจากมีปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรครู
          ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายภูมิเขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน  มีคณะครู จำนวน ๒๘  คน  นักเรียนทั้งสิ้น  ๕๐๐ คน    เปิดสอนตามหลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๔๖  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

นายแหลม  วัชรมาลีกุล
ครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
       

นายปฐม  กล้าหาญ
อาจารย์ใหญ่ คนที่สองของโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
       

นายปฐม  กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คนแรกของโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
       

นายสุรพล  แช่มขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2559-2561
       

นายฌานธร  บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านยางเกี่ยวแฝก
ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561 - ปัจจุบัน