สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


     โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2513 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดยางเกี่ยวแฝก
เป็นที่เปิดทำการเรียนการสอนในครั้งแรก โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.4 โดยมี
นายแหลม วัชรมาลีกุล เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2516ได้ย้ายมา
เรียนในที่แห่งใหม่  ซึ่งเป็นที่ดินที่จัดไว้สำหรับปลูกสร้างโรงเรียน ในเนื้อที่ 16  ไร่ 3 งานกับ
20 ตารางวา และในปี พ.ศ.2522  ได้ขยายการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปี
พ.ศ.2531 นายแหลม วัชรมาลีกุล ได้เกษียณอายุราชการทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายปฐม
กล้าหาญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   และในปี พ.ศ.2536  ได้เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย,  ระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสมัยนัน  
      โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก มีเขตบริการครอบคลุม 6 หมู่บ้านจึงได้แยกสาขาออกเป็น 2
สาขา  คือโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สาขาซับสมบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ที่ 9
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกสาขาบ้านหนองกระโจมซึ่ง
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 16 ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
       ในปีการศึกษา 2535  ทางราชการได้อพยพประชากรบ้านซับสมบูรณ์ ออกจากพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามโครงการ ค.จ.ก.  มาอยู่ในที่แห่งใหม่ซึ่งใกล้กับโรงเรียนแม่ ภายหลังจึงได้ยุบรวม
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกสาขาซับสมบูรณ์เข้ากับโรงเรียนแม่ และในปีการศึกษา 2546 ก็ได้
ยุบรวมห้องเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สาขาบ้านหนองกระโจม ด้วยเช่นกัน  เนื่องจากมี
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู
       ปีการศึกษา2560 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิด
สอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน   มีคณะครู   จำนวน 28  คน  นักเรียนทั้งสิ้น  460 คน  เปิดสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย  พ.ศ.2546  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551