สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


นางนภัทรษร  แน่พิมาย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
       

นางสาวนุสรา  แสงจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางนภัทรษร แน่พิมาย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพัชรินทร์ สกุลอารี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางนิตยา  ขามสันเทียะ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

นางสาวนิภาพร  ทองภู
ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นางสาวสมาพร  ละอองดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
       

นางสาวพนัชกร  โชคบัณฑิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นางสาวชวนพิศ  แสงพล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง
ตำแหน่ง ครู คศ.3
       

นางกันยา  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

นางสาวยุพา  ยอดวัน
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

นางทัศมล  มาศย์นอก
ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นายสุรศักดิ์  สังวรณ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ์
นางสาวอัมพร  ดีพรม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นายอัครเดช  ทาณรงค์
นายวรายุทธ์  เศรษฐี
นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
ตำแหน่ง ครู คศ.2
       

นายวรรณพงษ์  คำภิรมย์
นางสาวนัยนา  อินปลัด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นางสาวอุไรวรรณ  ม่วงศรีจันทร์
ตำแหน่งครู คศ.1
       

นางสาวจิราพร  นรินนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นายศุภกิตต์  พรมมา
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
       

เจ้าหน้าที่ธุรการ
       

นายครรชิต  ปิ่นนาค
       

นางสาวเจนจิรา  เสียนขุนทด
ลูกจ้างรายวัน (แม่ครัว)