free website counter
สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/58]
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศุภกิตต์  พรมมา
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
       

เจ้าหน้าที่-ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวเจนจิรา  เสียนขุนทด
ลูกจ้างรายวัน (แม่ครัว)
       

เจ้าหน้าที่ธุรการ
       

นายฌานธร  บุญทัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
       

Coppyright(c) 2009.  All rights reserved.  www.banyang.ac.th,  E-Mail : banyang.ac.th@hotmail.com, Tel. 044-870573
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  ตั้งอยู่ที่ บ้านยางเกี่ยวแฝก  หมู่ที่ 3 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230
ผู้ดูแลระบบ  [นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี] ครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก E-Mail : kroo-aon@hotmail.com, www.kroo-aon.com
ระดับชั้นอนุลาล
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
นางนภัทรษร  แน่พิมาย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิภาพร  ทองภู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นางสาวชวนพิศ  แสงพล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
       

นายวรายุทธ์  เศรษฐี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นางสาวอุไรวรรณ  ม่วงศรีจันทร์
ตำแหน่งครู คศ.1
       

นายอัครเดช  ทาณรงค์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
นายสุรศักดิ์  สังวรณ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
       

นางสาวยุพา  ยอดวัน
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

นางกันยา  มั่นเรืองศรี
นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
นางสาวทัศมล  มาศย์นอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
       

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

นางสาวจิราพร  นรินนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นางนิตยา  ขามสันเทียะ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
       

เจ้าหน้าที่-ลูกจ้างรายวัน
นางสาวนุสรา  แสงจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสมาพร  ละอองดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
       

นางสาวอัมพร  ดีพรม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
       

นายวรรณพงษ์  คำภิรมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       

นายครรชิต  ปิ่นนาค