รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้ปกครอง
เปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :  พืชและสัตว์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  : แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675

วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Selfv

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Family

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : School

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย