สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายอดิเรก  แก่นบุบผา
ระดับชั้น  :
    ชั้น ป.5/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายอนุพงษ์  ธงสันเทียะ
ระดับชั้น  :
    ชั้น ป.5/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันสร้าง Webeditor ม.1-3 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายพีรพัฒน์  สายกระสุน
ระดับชั้น  :
    ชั้น ม.2/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับเขตพื้นที่)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายอดิเรก  แก่นบุบผา
ระดับชั้น  :
    ชั้น ป.5/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   2-10 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับเขตพื้นที่)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายพีรพัฒน์  สายกระสุน
ระดับชั้น  :
    ชั้น ม.2/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   2-10 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันสร้าง Webeditor ม.1-3 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายธนทรัพย์  ป่าสลุง
ระดับชั้น  :
    ชั้น ม.2/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับเขตพื้นที่)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายอนุพงษ์  ธงสันเทียพ
ระดับชั้น  :
    ชั้น ป.5/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   2-10 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับเขตพื้นที่)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายธนทรัพย์  ป่าสลุง
ระดับชั้น  :
    ชั้น ม.2/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   2-10 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3