1
รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


ชื่อ - สกุล  

   นางสาวนุสรา  แสงจันทร์ตำแหน่ง  

   ครูผู้ช่วยวิทยฐานะ  

   -วิชาเอก  

   ปฐมวัยวุฒิการศึกษาสูงสุด  

   ปริญญาตรีโรงเรียน / กลุ่มงาน  

   บ้านยางเกี่ยวแฝกหมายเลขโทรศัพท์  

   081-1857885Website / E-Mail  

   nussara@banyang.ac.th
   ((  ประวัติการศึกษา ))
ปีที่จบ
ระดับการศึกษา / วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขา
   ((  ประวัติการทำงาน ))
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง


  ((  ผลงาน ))
ลำดับ
ผลงาน