1
รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


ชื่อ - สกุล  

   นางกันยา  มั่นเรืองศรีตำแหน่ง  

   ครูวิทยฐานะ  

   ชำนาญการพิเศษวิชาเอก  

   การประถมศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด  

   ปริญญาตรีโรงเรียน / กลุ่มงาน  

   บ้านยางเกี่ยวแฝกหมายเลขโทรศัพท์  

   098-2732251Website / E-Mail  

   kanya2522517@gmail.com
   ((  ประวัติการศึกษา ))
ปีที่จบ
ระดับการศึกษา / วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539
ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ((  ประวัติการทำงาน ))
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2539
  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  สปอ.เทพสถิต  สปจ.ชัยภูมิ
  อาจารย์ 1 ระดับ 3  ((  ผลงาน ))
ลำดับ
ผลงาน
1
  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  ระดับชั้นป.4  (ผ่านการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะแล้ว)