1
รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


ชื่อ - สกุล  

   นายสมบัติ  มั่นเรืองศรีตำแหน่ง  

   ครูวิทยฐานะ  

   ชำนาญการพิเศษวิชาเอก  

   การประถมศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด  

   ปริญญาตรีโรงเรียน / กลุ่มงาน  

   บ้านยางเกี่ยวแฝก / บริหารทั่วไปหมายเลขโทรศัพท์  

   081-0723477Website / E-Mail  

   www.kroo-aon.com / kroo-aon@hotmail.com
   ((  ประวัติการศึกษา ))
ปีที่จบ
ระดับการศึกษา / วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536
    ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
  วิทยาลัยครูนครราชสีมา

   ((  ประวัติการทำงาน ))
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
16 สิงหาคม 2537
  - โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  สปอ.เทพสถิต  สปจ.ชัยภูมิ
  - อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 กุมภาพันธ์ 2538
  - โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  สปอ.เทพสถิต  สปจ.ชัยภูมิ
  - อาจารย์ 1 ระดับ 3 พ้นทดลองงาน
1 ตุลาคม 2540
  - โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  สปอ.เทพสถิต  สปจ.ชัยภูมิ
  - อาจารย์ 1 ระดับ 4
9 พฤษภาคม 2544
  - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
  - อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2544
  - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
   - อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เมษายน 2547
  - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
   - อาจารย์ 2 ระดับ 6
24 ธันวาคม 2547
  - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
   - ครู คศ.2
23 ธันวาคม 2559
  - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
   - ครู คศ.3


  ((  ผลงาน ))
ลำดับ
ผลงาน
1
  - ชุดกิจกรรมสุขศึกษา ระดับชั้น ป.5 จำนวน 8 เล่ม (ผ่านการพิจารณาและเลื่อนวิทยฐานะแล้ว)