¤ หน้าหลัก

¤ ข้อมูลโรงเรียน

¤ ข้อมูลบุคลากร

¤ ข้อมูลนักเรียน

¤ กรรมการสถานศึกษา

¤ กรรมการนักเรียน

¤ ผลงานครู

¤ ผลงานนักเรียน

¤ เข้าเรียนออนไลน์

-----------------------------------
¤ หน้าแรกระบบดูแล
-----------------------------------
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-----------------------------------

¤ แผนภูมิระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

¤ ความหมายระบบดูแล

¤ กรอบแนวคิดระบบดูแลฯ
-----------------------------------
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
-----------------------------------

¤ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

¤ การประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ)

¤ การประเมินพฤติกรรม(SDQ)

¤ การประเมินความเครียด

¤ การประเมินพหุปัญญา

¤ การวัดโรคซึมเศร้า

¤ การสำรวจทักษะการดำรงชีวิต


¤ มาตรการรักษาความปลอดภัย
[ เมนูหลัก ]
ดาวน์โหลดคู่มือ

v คู่มือระบบบริหารดูแล
v คู่มือครูระบบดูแล

ดาวน์โหลดเอกสารด้านการดูแลฯ

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

     v ความรู้การรู้จักผู้เรียนรายบุคคล
     v ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
     v ระเบียนสะสม
     v แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
     v สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
     v ข้อมูลพื้นฐานการออกเยี่ยมบ้าน
     v ระเบียนสะสม งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

* คัดกรอกนักเรียนด้านต่าง ๆ

   ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
       v แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ
   แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
       v แบบคัดกรองนักเรียนรายบุ
       v แบบสรุปรายงานผลการคัดกรอง
   พฤติกรรมเด็ก SDQ
       v SDQ ครูประเมินนักเรียน
       v SDQ นักเรียนประเมินตนเอง
       v การแปลผลคะแนน SDQ
       v สรุปการคัดกรองนักเรียน SDQ
   ภาวะซึมเศร้า
       v แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น CES-D
       v สรุปการคัดกรองภาวะซึมเศร้านักเรียน
   ยาเสพติด
       v แบบคัดกรองปัญหายาเสพติดนักเรียน

ขั้นที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

     v ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
     v บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน
     v ใบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
     v สรุปติดตามนักเรียน
     v กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
     v แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
     v แบบสรุปการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

ขั้นที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา

     v ความรู้การส่งเสริมและพัฒนา
     v กิจกรรมโฮมรูม
     v ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
     v ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ขั้นที่ 5 การส่งต่อ

     v ความรู้การส่งต่อ
     v บันทึกการส่งต่อภายใน
     v บันทึกการส่งต่อภายนอก
     v แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
     v แบบบันทึกการส่งต่อYC
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

ความสำคัญ
             ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ   ทั้งด้านบวกและลบ  ดังนั้นการรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ   ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น  สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน   เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน   ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือการเกิดได้น้อยที่สุด

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
          ครูที่ปรึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย  3  ด้านใหญ่ ๆคือ
1.   ด้านความสามารถแยกเป็น
                      1.1  ด้านการเรียน
                      1.2  ด้านความสามารถอื่น ๆ
           2.   ด้านสุขภาพแยกเป็น
                     2.1   ด้านร่างกาย
                     2.2   ด้านจิตใจ-พฤติกรรม
           3.   ด้านครอบครัวแยกเป็น
                    3.1  ด้านเศรษฐกิจ
                    3.2  ด้านการคุ้มครองนักเรียน
           4.   ด้านอื่น ๆที่ครูพบเพิ่มเติมซึ่งมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  ขั้น

         ขั้นที่  1  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
                        *  สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  และจากระเบียบสะสม
         ขั้นที่  2  การคัดกรองนักเรียน
                        *  สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน
         ขั้นที่  3  การส่งเสริมพัฒนา
                        *  สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
                        *  ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
                        *  ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา
        ขั้นที่  4  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
                        *  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
        ขั้นที่  5  การส่งต่อภายในและภายนอก
                        *  สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก
ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        1.  จัดทำระเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  ข้อมูล
             เกี่ยวกับผลการเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ข้อมูลการวางเป้าหมายในอนาคต

        2.  ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ  ซึ่งมีทั้งหมด  3  ฉบับ  ได้แก่
                     2.1  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
                     2.2  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
                     2.3  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
        3.  ประเมินนักเรียนตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ  โดยมีการแปลผลเป็น  3  ด้าน  คือ  เก่ง  ดี  มีสุข
        4.  วิเคราะห์นักเรียน ทั้ง 9 ด้านตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดังต่อไปนี้
                     4.1  ด้านความสามารถของนักเรียน   ด้านการเรียน       ด้านความสามารถ
                     4.2  ด้านสุขภาพร่างกาย
                     4.3  ด้านสุขภาพและพฤติกรรม  (  พิจารณาแบบประเมิน SDQ  3  ชุด  )
                     4.4  ด้านครอบครัว
                     4.5  ด้านเศรษฐกิจ
                     4.6  ด้านการคุ้มครองของนักเรียน
                     4.7  ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
                     4.8  ด้านความฉลาดทางอารมณ์  ( พิจารณาแบบประเมิน EQ )
                     4.9  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         5. ประเมินผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  ตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ตามข้อ 3 )  โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียน  เป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่ 
                     5.1  กลุ่มปัญหา  ( ป )  
                     5.2  กลุ่มเสี่ยง  ( ส )   
                     5.3  กลุ่มปกติ   ( -  )
         6.  ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนจากผู้ปกครอง โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
         7.  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน  ดังนี้

                     *   หากเด็กอยู่กลุ่มปกติ
                                 > ดำเนินการ ส่งเสริม  
                                 > ดำเนินการส่งต่อ    
                                 > เขียนรายงาน
                     *  หากเด็กมีปัญหา           
                                 > ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา  
                                 > ดำเนินการแก้ไข   
                                 > สรุปผล           
                                 > เขียนรายงานตาม 
                                         - แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น 
                                         - การบันทึกการส่งต่อ
                                         - แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
          8.  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ( Clasroom meeting ) โดยจัดเอกสารสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง